Adatvédelmi és süti irányelvek

Utoljára módosítva: 2023. január 14.

Bevezetés

Az egyik legfontosabb prioritásunk látogatóink magánéletének védelme. A jelen Adatvédelmi szabályzat tartalmazza a https://topkaszinok.com/ (a továbbiakban: “Weboldal”, “Mi”, “Miénk”) használatával gyűjtött és rögzített információk típusait és felhasználásuk módját.

A Weboldal meglátogatásával és használatával az Ön által velünk megosztott vagy általunk automatikusan gyűjtött személyes adatokat összegyűjtjük, tároljuk és feldolgozzuk.

Ha további kérdései vannak, vagy további információkra van szüksége az adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk a [email protected] e-mail címen.

Harmadik felekre vonatkozó Adatvédelmi Irányelvek

A Weboldal adatvédelmi irányelvei nem vonatkoznak más hirdetőkre vagy weboldalakra. Ezért javasoljuk, hogy a részletesebb információkért olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi szabályzatát. Ez tartalmazhatja a gyakorlatukat és az egyes lehetőségek letiltására vonatkozó utasításokat. Nem ellenőrizzük ezeket a harmadik fél weboldalakat, és nem vagyunk felelősek az adatvédelmi nyilatkozataikért.

Az általunk gyűjtött Felhasználói Adatok típusai:

A Weboldal használata során gyűjthetünk és feldolgozhatunk olyan személyazonosításra alkalmas információkat, amelyek felhasználhatók az Önnel való kapcsolatfelvételre vagy az Ön azonosítására. A személyazonosításra alkalmas információk a következő kategóriákat foglalhatják magukban, de nem kizárólagosan:

 1. I) A személyes adatok közé tartozhatnak:
 • E-mail cím;
 • Vezetéknév és keresztnév;
 1. II) A nem személyes adatok közé tartozhatnak:
 • IP cím;
 • a böngésző típusa;
 • az operációs rendszer, a látogatás dátuma és időpontja, a Weboldalon meglátogatott oldalak;
 • a Weboldal megtekintésével töltött idő és a Weboldalra visszatérő látogatások.

(a továbbiakban együttesen: “felhasználói adatok“)

Nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel érzékeny személyes adatokat (például társadalombiztosítási számokat, faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallásra vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, biometrikus vagy genetikai jellemzőkre, büntetett előéletre vagy szakszervezeti tagságra vonatkozó információkat).

Kiskorúak

A Szolgáltatásokat nem 18 év alatti személyeknek (a továbbiakban: “nagykorúak”) tervezték, illetve nem nekik szólnak. Ha Ön nem nagykorú, ne látogassa vagy használja a Weboldalt, és ne adjon meg nekünk semmilyen személyes adatot.

Fenntartjuk a jogot, hogy hozzáférjünk az Öntől gyűjtött személyes adatokhoz és ellenőrizzük azokat. Abban az esetben, ha tudomást szerzünk arról, hogy egy nem nagykorú felhasználó bármilyen információt megosztott, ezeket az információkat megsemmisítjük. Ha bármilyen oka van feltételezni, hogy egy kiskorú megosztott velünk bármilyen információt, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Felhasználói adatok gyűjthetők:

 • közvetlen interakció útján, nevezetesen azáltal, hogy úgy dönt, hogy e-mailben fordul hozzánk.
 • automatizált technológiákon keresztül. Ahogy Ön kapcsolatba lép a Weboldallal, automatikusan technikai adatokat gyűjtünk a berendezésről, a böngészési műveletekről és a szokásokról. Ezeket az adatokat sütik, szervernaplók és más hasonló technológiák segítségével gyűjtjük.

Az adatfeldolgozás jogalapjai:

Csak akkor dolgozzuk fel az Ön felhasználói adatait, ha az Ön felhasználói adatai tekintetében jogszerű alapunk van erre. Felhasználói adatait akkor dolgozzuk fel, ha:

(i) a Weboldal szolgáltatásainak nyújtásához szükséges;

(ii) Erre a jogi vagy szabályozási kötelezettségeknek megfelelően vagyunk kötelesek;

(iii) jogos érdekünk az Ön felhasználói adatainak feldolgozása, feltéve, hogy ezen érdekek egyike sem sérti az Ön jogait, szabadságait és érdekeit; vagy,

(iv) ha Ön egyébként beleegyezését adta, vagy az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően.

A fent meghatározott célokon túlmenően az Ön felhasználói adatait más, a fent felsorolt célokkal összeegyeztethetőnek ítélt célokra is feldolgozhatjuk. Amikor ezt megtesszük, ennek megfelelően frissítjük ezt az Adatvédelmi szabályzatot.

Az adatfeldolgozás célja:

Az összegyűjtött adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • Naprakész és hasznos információk nyújtása a szerencsejáték- és játékszolgáltatókról;
 • Elemzés vagy értékes információk gyűjtése a Weboldal javítása érdekében;
 • A Weboldal használatának nyomon követése;
 • A műszaki problémák felderítése, megelőzése és kezelése;
 • A szabályozási kötelezettségeknek való megfelelés (ha vannak ilyenek);
 • Információk gyűjtése a felhasználóknak a Weboldalon végzett tevékenységéről, valamint a Weboldal és annak tartalma minőségének javítása érdekében;
 • Egyéb okokból, a törvény által megengedett mértékben.

A Felhasználói adatokat nem használjuk fel direkt marketing eszközök és módszerek megvalósítására, beleértve az e-mailek és egyéb levelek küldését.

Az adatok megőrzése

Felhasználói adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokra szükséges, de legfeljebb öt évig. Felhasználói adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például, ha az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében meg kell őriznünk az Ön adatait), viták rendezéséhez, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink, jelentéstételi követelményeink érvényesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel.

A felhasználói adatokat belső elemzési célokra is megőrizzük. A Felhasználói adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat szolgáltatásunk biztonságának megerősítésére vagy funkcionalitásának javítására használjuk, vagy ha törvényileg kötelesek vagyunk ezeket az adatokat a fent említettnél hosszabb ideig megőrizni.

Ha a Felhasználói adatokra már nincs szükség a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokból, akkor azokat biztonságosan töröljük vagy anonimizáljuk. A Felhasználói dátumot minden fizikai és virtuális tárolóeszközről eltávolítjuk, mielőtt az adott eszközt leszerelnénk.

Biztonság

A Felhasználói adatokat bizalmasnak tekintjük. Megfelelő biztonsági, technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön Felhasználói adatait biztonságban tartsuk, és megakadályozzuk a Felhasználói adatok ellopását, elvesztését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést. A Felhasználói adatokhoz való hozzáférést a szükséges ismeretek alapján olyan alkalmazottakra és felhatalmazott szolgáltatókra korlátozzuk, akiknek a munkaköri követelményeik teljesítéséhez szükségük van a hozzáférésre. Fontos azonban megérteni, hogy a biztonságot soha nem lehet garantálni, és Ön nem vonhat minket felelősségre, kivéve, ha az Ön felhasználói adatainak biztonsága a mi gondatlanságunk miatt sérül.

Felhasználói adatok megosztása és közzététele

Ön hozzájárul az Ön által megadott felhasználói adatok gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez az alábbiak szerint.

Az Ön adatait megoszthatjuk:

 • Megbízható harmadik fél partnerek számára üzleti tevékenységünk támogatása érdekében;
 • Annak a célnak a teljesítése érdekében, amelyre Ön azt megadja;
 • Amint azt a vonatkozó jogszabályok alapján szükségesnek vagy megfelelőnek tartjuk a következők érdekében: rendőrségi vagy kormányzati megkeresésekre való válaszadás, jogi eljárásnak való megfelelés, általános szerződési feltételeink érvényesítése, működésünk védelme, általunk elszenvedett károk követelése vagy korlátozása, valamint jogaink, magánéletünk és biztonságunk védelme.;
 • Pénzügyi és jogi tanácsadóknak;
 • Piackutatók számára;
 • Üzleti partnereink, alvállalkozóink és más, nekünk és felhasználóinknak szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára.

Az Ön felhasználói adatai kizárólag harmadik fél által számunkra nyújtott szolgáltatások nyújtása céljából, illetve a Weboldallal vagy a Weboldalon tett látogatásokkal kapcsolatban adhatók ki. Azokra a harmadik felekre, akiknek a Felhasználói adatokat átadjuk, a vonatkozó jogszabályok vonatkoznak, és nem használhatják a Felhasználói adatokat másodlagos célokra.

Nem adjuk el és nem adjuk bérbe az Ön felhasználói adatait harmadik félnek. Nem osztjuk meg az Ön Felhasználói adatait harmadik felekkel marketingcélokra.

Az Ön adatvédelmi jogai.

Arra törekszünk, hogy ésszerű lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy Ön javíthassa, módosíthassa, törölhesse vagy korlátozhassa felhasználói adatai felhasználását.

Felhasználói adataival kapcsolatban a következő jogok illetik meg Önt:

 • az Ön felhasználói adataihoz való hozzáférés joga. Ez magában foglalja, hogy megerősítést kapjon arról, hogy az Ön felhasználói adatait feldolgozzák-e, és hogy miért történik a feldolgozás.
 • a pontatlan felhasználói adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos felhasználói adatok frissítéséhez való jog.
 • bizonyos körülmények között a felhasználói adatok törléséhez való jog (más néven az elfeledtetéshez való jog). Jogellenes feldolgozás esetén Ön kérheti a feldolgozás korlátozását a felhasználói adatok törlése helyett.
 • az adathordozhatósághoz való jog, azaz az Ön felhasználói adatainak hordozható formátumban történő átvételéhez, vagy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – a hordozhatósághoz való jog.
 • a Felhasználói adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog, amennyiben az ilyen feldolgozásra (a) saját vagy mások jogi követeléseinek megállapítása, gyakorlása vagy azokkal szembeni védelme céljából kerül sor; vagy (b) a Weboldal jogos érdekei miatt kerül sor, amennyiben nem tudjuk bizonyítani, hogy érdekei elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és jogaival szemben. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogos érdekek vizsgálatának ideje alatt kérhető a feldolgozás korlátozása. Ön jogosult arra, hogy korlátozott körülmények között kérje tőlünk a feldolgozás korlátozását.
 • jog arra, hogy ne legyenek alanyai olyan döntéseknek, amelyeket kizárólag egy személy felhasználói adatainak automatizált feldolgozása alapján hoznak (azaz a döntésben nem vesz részt ember), és amelyek joghatással vagy hasonlóan jelentős következményekkel járnak, kivéve, ha azt törvény engedélyezi.

Ha élni szeretne bármelyik jogával, akkor ezt a [email protected] címen teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy bár megpróbálunk eleget tenni minden, az Ön jogaira vonatkozó kérésének, ezek nem abszolút jogok. Ez azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy el kell utasítanunk a kérését, vagy csak részben tudjuk teljesíteni azt.

Amikor Ön a jogaival kapcsolatban kérelmet nyújt be, igazolnia kell személyazonosságát. Azt is kérhetjük, hogy pontosítsa a kérését. Arra törekszünk, hogy a személyazonosságának ellenőrzését követő 30 napon belül válaszoljunk minden kérelemre, de ez hosszabb időt is igénybe vehet (ebben az esetben értesítjük Önt). Ha ismételt kéréseket kapunk, vagy okunk van feltételezni, hogy a kérések indokolatlanul érkeznek, fenntartjuk a jogot, hogy ne válaszoljunk. Felhívjuk figyelmét, hogy előfordulhat, hogy bizonyos szükséges adatok nélkül nem tudjuk biztosítani a Weboldal szolgáltatásait.

Sütik használata

A HTTP-süti (vagy egyszerűen: süti) egy olyan információs csomag, amelyet a kiszolgáló küld a böngészőnek, majd, amit a böngésző minden egyes, a kiszolgálóhoz benyújtott kéréssel együtt visszaküld a kiszolgálónak. A sütiket a webkiszolgáló a böngésző segítségével hozza létre az Ön számítógépén, ahol egy erre a célra létrehozott mappában tárolja őket. A süti egy kisméretű szöveges fájl, amely a felhasználó számítógépére kerül, amikor a felhasználó meglátogatja a Weboldalt. A sütiknek többféle funkciója lehet, többek között (de nem kizárólagosan) információgyűjtés, a felhasználói preferenciák elmentése, a Weboldal tulajdonosának lehetővé teszi a felhasználói szokások jobb megértését, és bizonyos sütik szükségesek a Weboldal működéséhez és működőképességéhez.

Az alábbiakban az általunk használt sütik típusait és azok célját ismertetjük.

Kötelező sütik: lehetővé teszik a webhely navigációját és alapvető funkcióit.

Funkcionális sütik: lehetővé teszik számunkra, hogy elemezzük a Weboldal használatát és a Weboldalon tett beállításait (pl. az Ön eszköze, képernyőfelbontása, nyelve vagy régiója), így el tudjuk menteni ezeket a beállításokat, és személyre szabottabb élményt tudunk nyújtani Önnek.

A sütik engedélyezésével bizonyos felhasználói adatokat gyűjtünk, pl. böngésző típusa, operációs rendszer típusa, hálózati hely (domain), IP (Internet Protocol) cím és más hasonló információk, valamint az Ön mozgása és tevékenysége a Webhelyen belül, azonban személyesen azonosítható adatokat nem.

Ön utasíthatja böngészőjét, hogy utasítsa el az összes sütit, vagy jelezze, ha sütit küld. Ha azonban nem fogadja el a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal interaktív funkcióinak egyes részeit.

Adatvédelmi Irányelvek frissítése

Erősen javasoljuk, hogy rendszeres időközönként tekintse át ezt az Adatvédelmi szabályzatot, hogy naprakész maradjon az esetlegesen a mi belátásunk szerint bekövetkező változásokkal kapcsolatban. A Weboldalon mindig az Adatvédelmi szabályzat legfrissebb változata érhető el.

Ha Ön továbbra is használja a Weboldalt, ez egyenlőnek tekintendő az ilyen módosítások elismerésével és elfogadásával.

 #StandWithUkraine
#StandWithUkraine
We stand with people of Ukraine.
Russia is not “just” attacking the Ukraine people.
This is a war against democratic values, human rights and peace. We can make impact and help with our donations.